Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 6 Semester 1

Diposting pada
Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 6 Semester 1-

Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 6 Semester 1
Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 6 Semester 1

Ulangan Akhir Semester (UAS)

Mata Pelajaran            : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester           : VI (Enam)/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal              : …………………………….
Waktu                         : 90 menit

Baca sing taliti!
KAI KABOA
      Saha nu apal kai kaboa? Kai kaboa nya eta ngaran salah sahiji tangkal nu ayana di Cikabodasan – Sancang. Istilah kaboa tina asal kecap “boa-boa” anu ditujukeun kana hiji tempat. Kabeneran di eta tempat loba tangkal kai anu ngajajar, rupa, jeung jangkungna meh sarua.
      Kana eta kai kaboa aya oge anu nyebut kai panca warna, kai seureuh wulung, jeung kai hanjuang koneng. Tina sababaraha ngaran kaboa, anu kiwari aya di leuweung Sancang nya eta kaboa wulung. Rupana bodas jeung beureum. Bodas aya dina warna kaina, sedeng beureum aya dina warna geutahna. Upama eta kai dikadek, bakal kaluar geutah anu rupana beureum siga getih.
      Luyu tur pantes mun eta kai kabao jeung leuweung Sancangna dimumule ku urang balarea. Dipiara jeung dijaga kalastariannana.
Dirope ku Ki Bangbang tina: 10 Folklor Desa Sancang
I.    Jawab pananya di handap sing jentre!
1.        Di Wewengkon kabupaten naon ayana leuweung Sancang?
2.        Kai kaboa asup kana bagean tatangkalan. Sebutkeun ku hidep tilu ciri nu mandiri tina tatangkalan!
3.        Sok disebut naon wae ngaran kai kaboa teh?
4.        Naon bedana kai kaboa jeung kai sejenana?
5.        Naon sababna urang kudu ngamumule jeung miara leuweung?

II. Cakra (x) jawaban anu pang benerna!
1.   Kecap di handap ngagunakeun rarangken –ar-, kajaba ….
      a.   galambar                                                          c.   aracan
      b.   barudak                                                           d.   aramis

2.   Kecap di handap ngagunakeun rarangken –al-, kajaba ….
      a.   aralus                                                               c.   lalendo
      b.   arapal                                                               d.   lalieur

3.   Ulah sok (kasep)jadi lalaki teh!
      Kecap kasep kuduna ditulis ….
      a.   gumasep                                                          c.   kumasep
      b.   karasep                                                            d.   kasep-kasep

4.   Cara nulis rarangken –in- di handap ieu bener, kajaba ….
      a.   sinerat                                                              c.   tinulis
      b.   sinatria                                                             d.   binatu

5.   Yudi mah junun pisan mancen tugas teh.
      Kecap jejem saharti jeung kecap ….
      a.   jujur                                                                 c.   sigep         
      b.   jejem                                                                d.   tanginas  

 6.  Caritaan di handap mibanda harti injeuman, kajaba ….
      a.   Ulah ngeupeul ngahuapan maneh atuh!         
      c.   Murid salikur mah tangtu kageroh atuh!
      b.   Tong parasea ari jeung dulur atuh, Jang!       
      d.   Hayu urang dengkek, si Jatnika euy!

7.   Kalimah anu nuduhkeun rupa-rupa barang nya eta ….
      a.   gumbira jeung sedih ngajadi hiji                    
      c.   sarah bawa palid mani patoleksak  
      b.   Jalan raya ka Singaparna rata                         
      d.   hayam jago raong kongkorongok
8.   “Ceu, abdi moal tiasa ka uleman, margi aya pamengan.”
      Caritaan di luhur ngebrehkeun rasa ….
      a.   panasaran                                                        c.   kabingung
      b.   teu purun                                                         d.   katugenah

9.   Jalma anu rajin maca buku tangtu ….
      a.   loba kanyaho                                                   c.   jadi kutu buku
      b.   weruh sadurung winara                                   d.   bakal kotokeun

10. Sanggeus aya program … kiwari gunung Galunggung jadi hejo deui.
      a.   reformasi                                                         c.   reboisasi
      b.   reurbanisasi                                                     d.   reorganisasi

Preview Soal UAS Bahasa Sunda KTSP Kelas 6 Semester 1Soal yang selengkapnya silahkan : {Download di sini}

Loading...
Gambar Gravatar
Madesu " masa depan sukses" seorang blogger dari pelosok desa pinggiran kota, yang berusaha keras untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan dengan membuat sebuah website yang terbilang sangat unik maklum masih tahap belajar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.